مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار منتشر کرد؛ اعداد نگران کننده در حوزه اشتغال

به گزارش راه ساری، خبرنگاران: مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در یک گزارش نشان داد که بیش از یک سوم از بیکاران کشور، دچار بیکاری بلندمدت شده اند.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار منتشر کرد؛ اعداد نگران کننده در حوزه اشتغال

به گزارش خبرنگاران در حقیقت یک میلیون و 232 هزار نفر در سال گذشته، به مدت یک سال و بیشتر، در جست وجوی شغل ناکام مانده اند. بررسی ها نشان می دهد که اتاق انتظار بیکاری برای گروه سنی جوان، شلوغ تر از سایر گروه های سنی است. نرخ بیکاری بلندمدت جمعیت 25 تا 29 ساله، معادل 11 درصد بوده؛ در حالی که این شاخص برای گروه سنی بیش از 30 سال، تنها 8/ 2 درصد گزارش شده است.

داده های بازار کار نشان می دهد که عمر بیکاری 11 درصد از فعالان 25 تا 29 ساله، از یک سال می گذرد. در حالی که برای افراد بالای 30 سال، نرخ بیکاری بلندمدت تنها 8/ 2 درصد بوده است. عاملی که می تواند این تفاوت را نشان دهد، انتظارات و توقعات گوناگون از شغل، در این دو گروه سنی است. به تعبیری، با افزایش سن، داشتن شغل برای افراد نسبت به پارامترهای دیگر، در اولویت قرار می گیرد و وسواس شغلی کاهش می یابد. مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در یک گزارش، به بررسی وضعیت بیکاران بر حسب طول مدت بیکاری در سال 97 پرداخته است.

پل عبور از بحران بیکاری

بیکاری معضلی مالی است که عواقبی برای خانواده و جامعه نیز دارد. از این رو جامعه شناسان معتقدند که بیکاری به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده است. در این بین، جوانان بیکار زیر 30 سال، به عنوان اصلی ترین گروه در جست وجوی کار شناخته می شوند. سهم بیکاران 15 تا 29 ساله از کل بیکاران کشور در سال 97، تقریبا 53 درصد بوده است. مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار معتقد است که حل مساله بیکاری در این گروه سنی، به معنای عبور کشور از بحران بیکاری و پیشگیری از برخی آسیب های اجتماعی خواهد بود. در این بین، چند عامل دست به دست هم داده اند تا سن بیکاران رو به افزایش بگذارد؛ افزایش تعداد جوانان تحصیلنموده، افزایش مشارکت زنان در بازار کار، تمایل جوانان به ادامه تحصیلات دانشگاهی و کشش پایین جذب کارجویان از سوی بازار کار، مهم ترین عواملی هستند که سن بیکاران را افزایش داده اند. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1397 حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از بیکاران مربوط به گروه سنی 30 سال و بیشتر است(البته واضح است که تجمع بیکاران در گروه سنی 30 تا 40 ساله بیشتر از رده های سنی بالاتر است.) گروهی که پس از سن 30 سالگی با اتمام دوران تحصیلات و خدمت وظیفه، انتظار بر این است که مشغول فعالیت باشند و تشکیل خانواده دهند و به عنوان افراد مولد جامعه، نقشی در ایجاد ارزش اضافه نموده در کشور داشته باشند.

بیکاران بلندمدت

شاخص بیکاری بلندمدت بر مدت زمان بیکاری توجه ویژه دارد. منظور از بیکاری بلندمدت، بازه های یکساله و بیشتر است. شاخص مذکور از تقسیم تعداد بیکاران در گروه سنی معین با طول مدت بیکاری یک سال و بیشتر بر جمعیت فعال همان گروه سنی محاسبه می شود. به گفته پژوهشگران، اگر طول مدت بیکاری، مخصوصا مدتی که شخص تحت پوشش بیمه بیکاری یا حمایت های مشابه است، طولانی شود، اثرات سوءروحی و روانی به دلیل از دست دادن عایدی و درآمد و نیز کاهش قابلیت استخدام برای وی، به همراه خواهد داشت. مضاف بر اینکه، هزینه های بیمه بیکاری نیز بار مالی جدیدی را به دولت خواهد افزود. مطابق بررسی های اجرا شده، سهم بیکاران با طول مدت بیکاری بلندمدت از کل بیکاران کشور در سال گذشته، تقریبا 38 درصد بوده است؛ یعنی بیش از یک سوم بیکاران، یک سال یا بیشتر در جست وجوی شغل بوده و نتیجه ای از این جست وجو نیافته اند.

بررسی مرکز آمار وزارت کار نشان می دهد که بیشترین نسبت جمعیت بیکار که طول مدت بیکاری آنها یک سال و بیشتر بوده، مربوط به رده سنی 25 تا 29 سال است. تقریبا 36 درصد از بیکاران این رده سنی، طول مدت بیکاری شان بیش از یک سال بوده است. بیشترین نرخ بیکاری بلندمدت، مربوط به این گروه سنی با نرخ 11 درصد است. کارشناسان وزارت کار، یکی از دلایل آن را به اتمام رسیدن تحصیلات تکمیلی و توقع جهت کسب موقعیت شغلی بهتر و متناسب به تحصیلات تکمیلی دانسته اند. کمترین نرخ بیکاری بلندمدت سال 97 نیز در مردان و زنان مربوط به رده سنی 30 ساله و بیشتر با نرخ 8/ 2 درصد گزارش شده است. به عقیده مرکز آمار وزارت کار، این مساله می تواند ناشی از آن باشد که این گروه از افراد، به دلیل افزایش سن داشتن شغل برایشان نسبت به ماهیت شغل(توجه به تناسب شغل با تحصیلات، مهارت و...) از اولویت بیشتری برخوردار است. در حقیقت می توان این طور استنتاج کرد که افزایش سن، حساسیت افراد نسبت به مطلوبیت شغلی را کمرنگ تر می کند.

تفاوت ها در 2 نوع بیکاری

بخشی از بیکاران موجود را بیکاران قبلا شاغل تشکیل می دهند. مجموعا در سال گذشته، کمی بیش از 3 میلیون و 260 هزار بیکار زن و مرد در بازار کار موجود بود. از این تعداد حدود یک میلیون و 896 هزار نفر، قبلا شاغل بوده اند، یعنی 58 درصد. 42 درصد از بیکاران نیز در طول 5 سال گذشته، شاغل نبوده اند. طبعا انتظار بر این است که نرخ بیکاری بلندمدت بیکاران قبلا غیرشاغل از بیکاران قبلا شاغل بیشتر باشد. آمارها هم این فرضیه را تایید می کنند. در سال 97، در حدود 6/ 23 درصد از بیکاران قبلا شاغل، گرفتار بیکاری بلندمدت شده اند، درحالی که این نرخ برای بیکاران قبلا غیرشاغل، بیش از 57 درصد بوده است. به نظر آنچه بیکاران را در دو طیف قبلا شاغل و قبلا غیرشاغل قرار داده، سطح مهارت دو طرف، انتظار آنها از شغل و توان پایین بازار کار ایران بوده که باعث دور ماندن یک گروه از فعالیت مالی شده است. البته در بین بیکاران قبلا غیرشاغل، عده ای هم هستند که جدیدا به سن کار رسیده اند یا به تازگی فارغ التحصیل شده اند، در نتیجه بالا بودن نرخ بیکاری بلندمدت می تواند ناشی از این مسائل هم باشد. بیش از نیمی از بیکاران قبلا غیرشاغل، بیش از 19 ماه بیکار بوده اند تعداد آنها بیش از 722 هزار نفر است.

متغیر جنسیتی

با توجه به حضور بیشتر مردان در بازار کار و نرخ مشارکت بیشتر، طبعا بیشتر بیکاران را نیز مردان تشکیل می دهند. در سال گذشته 69 درصد از کل بیکاران، مرد بوده اند. اما وضعیت بیکاری بلندمدت در مردان و زنان به چه صورت است؟ در گروه سنی جوان، یعنی 15 تا 29 ساله، وضعیت زنان وخیم تر است؛ در واقع 56 درصد از بیکاران زن در این رده سنی، بیش از یک سال در انتظار یافتن شغل بوده اند، درحالی که این نرخ برای مردان 42 درصد گزارش شده است. جالب اینکه این اختلاف در گروه سنی بالاتر، یعنی 30 ساله و بیشتر، عمیق تر نیز می شود. مطابق بررسی وزارت کار، حدود 30 درصد از مردان و 57 درصد از زنان بیکار در این گروه سنی، به مدت یک سال و بیشتر بیکار بوده اند. کارشناسان مرکز آمار وزارت کار، ابتلای بیشتر زنان به بیکاری بلندمدت را به حساسیت آنها برای یافتن نوع کار موردعلاقه و نیز عدم مسوولیت مستقیم آنان در تامین معاش خانواده (نسبت به مردان) و ترجیح کارفرمایان در به کارگیری مردان نسبت به زنان، نسبت داده اند. در حقیقت زنان به دلیل اینکه عمدتا مسوولیت تامین مخارج زندگی را برعهده ندارند، تعجیلی برای یافتن شغل جدید پس از بیکاری حس نمی کنند. از این نظر، زنان به شکل طبیعی بیکاری بلندمدت بیشتری را تجربه می کنند که می تواند عامدانه هم باشد.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 26 مهر 1398 بروزرسانی: 8 مرداد 1400 گردآورنده: rahesari.ir شناسه مطلب: 5137

به "مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار منتشر کرد؛ اعداد نگران کننده در حوزه اشتغال" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار منتشر کرد؛ اعداد نگران کننده در حوزه اشتغال"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید