رتبه بندی اثرگذارترین دانشگاهها منتشر شد، جایگاه 12دانشگاه ایرانی

به گزارش راه ساری، خبرنگاران - گروه حوزه و دانشگاه: رتبه بندی تأثیرات دانشگاه ها برای اولین بار در دنیا از سوی نظام رتبه بندی بین المللی تایمز انجام شد. تایمز در این رتبه بندی دانشگاه ها را بر اساس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) ارزیابی کرد. اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد 17 مورد است که مؤسسه تایمز برای این رتبه بندی از 11 مورد استفاده کرده است.

رتبه بندی اثرگذارترین دانشگاهها منتشر شد، جایگاه 12دانشگاه ایرانی

مؤسسه تایمز از سه حوزه تحقیق، توسعه و نظارت استفاده کرده و در اولین نسخه بیش از 450 دانشگاه از 76 کشور را ارزیابی کرده است.

از جمله اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد که در این رتبه بندی هدف قرار گرفته است می توان به هدف 3: سلامت و رفاه برای مردم، هدف 4: کیفیت آموزش، هدف 5: برابری جنسیتی، هدف 8: اشتغال مناسب و رشد مالی، هدف 9: صنعت، نوآوری و زیرساخت، هدف 10: کاهش نابرابری، هدف 11: شهرها و جوامع پایدار، هدف 12: تولید و مصرف مسئولانه، هدف 13: عملکرد در مورد کنترل اقلیم، هدف 16: صلح، عدالت و قدرت و هدف 17: مشارکت در تحقق اهداف توسعه اشاره کرد.

بر اساس معیارهای نظام بین المللی تایمز اگر داده های مرتبط با هر دانشگاه حداقل با 3 هدف مرتبط بوده در این رتبه بندی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در حوزه تحقیق معیارهای تحقیق از اطلاعات ارائه شده توسط الزویر (Elsevier) حاصل شده است و تایمز همانطور که در رتبه بندی دانشگاه های دنیا تحقیقات بین سال های 2013 تا 2017 را ملاک عمل قرار می دهد در این رتبه بندی نیز از این معیار برای بخش تحقیق استفاده کرده است و مقالات مرتبط با اهداف توسعه را در این بازه زمانی به عنوان معیار تحقیق برآورد کرده است.

تایمز همچنین در معیار توسعه از شواهد و مدارک دانشگاه ها در حوزه تعداد فارغ التحصیلان و یا عملکرد دانشگاه ها که از سوی دانشگاه ها اعلام شده، استفاده کرده است. داده های مورد استفاده در نزدیکترین سال تحصیلی به ژانویه تا دسامبر 2017 مورد توجه قرار گرفتند.

ارزیابی هر هدف شامل شاخص ها و سنجه های اختصاصی است که از آنها برای ارزیابی عملکرد دانشگاه درباره آن هدف استفاده شد. بر اساس اعلام تایمز این رتبه بندی تنها سیستمی است که دانشگاه های دنیا را برای پاسخگویی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد ارزیابی می کند.

12 دانشگاه ایرانی حاضر در رتبه بندی اثرگذاری دانشگاه ها، شامل دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه الزهرا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه کاشان، دانشگاه کردستان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه تبریز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه زنجان می شوند.

وضعیت کلی دانشگاه های ایرانی در رتبه بندی اثرگذاری دانشگاه ها

نام دانشگاه رتبه در اثرگذاری دنیای 2019 رتبه دنیای تایمز 2019 نمره در هدف نمره کلی
دانشگاه علوم پزشکی ایران 41 801-1000 کیفیت آموزش: نمره 77.4 سلامت و رفاه برای مردم: نمره 83.5 کاهش نابرابری: نمره 57.4 مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره 69.6 86.0
دانشگاه الزهرا 201-300 1001+ شهرها و جوامع پایدار: نمره 71.3 برابری جنسیتی: نمره 59.1 سلامت و رفاه برای مردم: نمره 70.9-58.3 مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره 35.8-1.4 53.7-64.5
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 201-300 501-600 صنعت، نوآوری و زیرساخت: نمره 79.9 کیفیت آموزش: نمره 58.3-48.1 عملکرد در مورد کنترل اقلیم: نمره 54.7-31.3 مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره 35.8-1.4 53.7-64.5
دانشگاه علوم پزشکی تهران 201-300 601-800 سلامت و رفاه برای مردم: نمره 79.3 برابری جنسیتی: نمره 42.0-26.6 کیفیت آموزش: نمره 39.0-6.2 مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره 68.5-50.2 53.7-64.5
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 301+ 351-400 تولید و مصرف مسئولانه: نمره 52.0 شهرها و جوامع پایدار: نمره 59.5-41.1 اشتغال مناسب و رشد مالی: نمره 53.8-34.6 مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره 35.8-1.4 23.8-53.6
دانشگاه کاشان 301+ 501-600 کیفیت آموزش: نمره 58.3-48.1 شهرها و جوامع پایدار: نمره 59.5-41.1 برابری جنسیتی: نمره 42.0-26.6 مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره 35.8-1.4 23.8-53.6
دانشگاه کردستان 301+ - برابری جنسیتی: نمره 57.0-42.1 کیفیت آموزش: نمره 49.7-39.3 کاهش نابرابری: نمره 30.9-8.0 مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره 35.8-1.4 23.8-53.6
دانشگاه شهید باهنر کرمان 301+ 1001+ صنعت، نوآوری و زیرساخت: نمره 50.6-30.3 برابری جنسیتی: نمره 26.4-1.2 کیفیت آموزش: نمره 39.0-6.2 مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره 35.8-1.4 23.8-53.6
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 301+ 801-1000 سلامت و رفاه برای مردم: نمره 73.4 تولید و مصرف مسئولانه: نمره 47.4-18.9 کیفیت آموزش: نمره 49.7-39.3 مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره 35.8-1.4 23.8-53.6
دانشگاه تبریز 301+ 601-800 کیفیت آموزش: نمره 58.3-48.1 اشتغال مناسب و رشد مالی: نمره 53.8-34.6 برابری جنسیتی: نمره 42.0-26.6 مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره 35.8-1.4 23.8-53.6
دانشگاه تربیت مدرس 301+ - شهرها و جوامع پایدار: نمره 41.0-8.4 صنعت، نوآوری و زیرساخت: نمره 50.6-30.3 اشتغال مناسب و رشد مالی: نمره 34.5-3.4 مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره 71.0 23.8-53.6
دانشگاه زنجان 310+ 1001+ شهرها و جوامع پایدار: نمره 59.5-41.1 اشتغال مناسب و رشد مالی: نمره 53.8-34.6 برابری جنسیتی: نمره 57.0-42.1 مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره 35.8-1.4 23.8-53.6

نکته مورد توجه در این رتبه بندی این است که در مشاهده پروفایل دانشگاه ها در این نظام رتبه بندی، رتبه آنها در یکی از اهداف رتبه بندی اثرگذاری تایمز تعیین شده است.

به این ترتیب برای دانشگاه علوم پزشکی ایران رتبه 17 در هدف سلامت و رفاه برای مردم، برای دانشگاه کاشان رتبه 200-101 در هدف کیفیت آموزش، برای دانشگاه کردستان رتبه 200-101 در هدف برابری جنسیتی و رتبه 300-201 در هدف کیفیت آموزش، برای دانشگاه شهید باهنر کرمان رتبه 301+ در هدف کیفیت آموزش، برای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رتبه 78= در هدف سلامت و رفاه برای مردم، برای دانشگاه تربیت مدرس رتبه 200-101 در هدف صنعت، نوآوری و زیرساخت و رتبه 201+ در هدف اشتغال مناسب و رشد مالی اعلام شده است.

هدف سلامت و رفاه برای عموم مردم

در هدف سلامت و رفاه برای عموم مردم تحقیقات دانشگاهی در مورد بیماری ها و شرایط کلیدی، مراقبت های بهداشتی و تعداد دانشجویان و دانش آموختگان حوزه بهداشت مدنظر است. در این هدف 423 دانشگاه از 74 کشور وجود دارند که 8 دانشگاه ایرانی در میان آنها هستند.

معیارهای تحقیق در مورد سلامت و رفاه شامل تمرکز بر تحقیقات مربوط به بیماری ها و شرایط کلیدی، اندازه گیری مقالات کاغذی، استنادات بالینی و حجم تحقیقات تولید شده، سهم فارغ التحصیلان بهداشت و اینکه چگونه یک دانشگاه از حرفه های بهداشت حمایت می کند، همکاری و خدمات بهداشتی، برای بهبود نتایج سلامت و سلامتی و برنامه های حمایتی در جامعه محلی است.

رتبه دانشگاه های ایرانی در هدف سلامت و رفاه برای عموم مردم

نام دانشگاه رتبه در اثرگذاری نمره در هدف
دانشگاه علوم پزشکی ایران 17 83.5
دانشگاه علوم پزشکی تهران 42 79.3
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 78= 73.4
دانشگاه الزهرا 101-200 70.9-58.3
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 301+ 7.9-44.4
دانشگاه فسا 301+ -
دانشگاه تبریز 301+ 7.9-44.4
دانشگاه زنجان 301+ 7.9-44.4

نکته مورد توجه در این جدول حضور دانشگاه فسا است که تنها در این هدف دارای رتبه است ولی نمره ای برای آن درج نشده است.

هدف کیفیت آموزش

در این هدف میزان کمک دانشگاه ها به سالهای اولیه و یادگیری مادام العمر، تحقیقات آموزشی و تعهد آنها به آموزش فراگیر ارزیابی شد. این فهرست شامل 457 دانشگاه از 77 کشور است و 13 دانشگاه ایرانی در این بخش حضور دارند.

تحقیق در سال های اول و آموزش یادگیری مادام العمر بر تحقیقات آموزش و پرورش، اندازه گیری مقالات و حجم تحقیقات متمرکز است. تعداد دانشجویان دوره کارشناسی یا لیسانس نیز در این معیار مدنظر بوده است.

رتبه دانشگاه های ایرانی در هدف کیفیت آموزش

نام دانشگاه رتبه در اثرگذاری نمره در هدف
دانشگاه علوم پزشکی ایران 6 77.4
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 89= 59.8
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 101-200 58.3-48.1
دانشگاه کاشان 101-200 58.3-48.1
دانشگاه تبریز 101-200 58.3-48.1
دانشگاه کردستان 201-300 47.9-39.3
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 201-300 47.9-39.3
دانشگاه زنجان 201-300 47.9-39.3
دانشگاه الزهرا 301+ 6.2-39.0
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 301+ 6.2-39.0
دانشگاه فسا 301+ 6.2-39.0
دانشگاه شهید باهنر کرمان 301+ 6.2-39.0
دانشگاه علوم پزشکی تهران 301+ 6.2-39.0

هدف برابری جنسیتی

در این هدف تحقیقات دانشگاهی در مورد جنس، سیاست های آنها در مورد برابری جنسیتی و تعهد آنها به استخدام و ارتقا زنان تحصیلکرده در 339 دانشگاه از 70 کشور محاسبه شده است.

سهم کل تحقیقات دانشگاهی که توسط زنان نوشته شده است، سهم مقالات برابری جنسیتی در 10 درصد از مجلات که توسط Citescore تعریف شده است. تعداد زنانی که در لیسانس وارد دانشگاه شده اند. معیارهای دسترسی دانشجویی، سهم دانشجویان ارشد زن، سهم زنان در تحصیلات و معیارهای پیشرفت زنان در این هدف مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها و مدارک این معیارها به طور مستقیم توسط دانشگاه ها ارائه شده است.

رتبه دانشگاه های ایرانی در هدف برابری جنسیتی

نام دانشگاه رتبه در اثرگذاری نمره در هدف
دانشگاه الزهرا 82= 59.1
دانشگاه کردستان 200-101 57.0-42.1
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 101-200 57.0-42.1
دانشگاه زنجان 101-200 57.0-42.1
دانشگاه علوم پزشکی ایران 201-300 42.0-26.6
دانشگاه کاشان 201-300 42.0-26.6
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 201-300 42.0-26.6
دانشگاه تبریز 201-300 42.0-26.6
دانشگاه علوم پزشکی تهران 201-300 42.0-26.6
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 301+ 1.2-26.4
دانشگاه فسا 301+ 1.2-26.4
دانشگاه شهید باهنر کرمان 301+ 1.2-26.4

هدف اشتغال مناسب و رشد مالی

در این هدف کار مناسب و کارایی و رشد مالی، تحقیقات مالی دانشگاه ها، شیوه های اشتغال و سهم دانشجویانی که شغل مناسب پیدا می کنند، در 294 دانشگاه از 68 کشور مورد سنجش قرار گرفت.

در این هدف تمرکز بر تحقیقاتی است که مربوط به رشد مالی و اشتغال هستند و داده ها توسط مجموعه داده های Scopus Elsevier جمع آوری شده است. این شامل همه نشریات نمایه ای بین سال های 2013 تا 2017 می گردد. مدارک معیار شیوه های استخدام و اینکه آیا این سیاست ها نیز تحت پوشش خدمات و استخدام برون سپاری قرار می گیرد یا نه به طور مستقیم توسط دانشگاه ها ارائه شده است.

سهم اشتغال دانشجویان، درک اینکه چگونه دانشگاه ها دانشجویان را برای دنیای کار آماده می کنند، سهم کارمندان در قراردادهای امن و اینکه دانشگاه ها چه تعداد کارکنان (دانشگاهی و غیر دانشگاهی) با قراردادهای بیش از 24 ماه دارند در این ارزیابی مورد توجه است.

رتبه دانشگاه های ایرانی در هدف اشتغال مناسب و رشد مالی

نام دانشگاه رتبه در اثرگذاری نمره در هدف
دانشگاه علوم پزشکی ایران 70= 59.2
دانشگاه الزهرا 97 54.7
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 200-101 53.8-34.6
دانشگاه تبریز 200-101 53.8-34.6
دانشگاه زنجان 200-101 53.8-34.6
دانشگاه کردستان 201+ 3.4-34.5
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 201+ 3.4-34.5
دانشگاه تربیت مدرس 201+ 3.4-34.5

هدف صنعت، نوآوری و زیرساخت

در این هدف صنعت، نوآوری و زیرساخت تحقیقات دانشگاهی در زمینه صنعت و نوآوری، تعداد اختراعات و شرکت های وابسته و دانش بنیان و درآمد تحقیقاتی آنها از صنعت در 342 دانشگاه از 63 کشور مورد ارزیابی قرار گرفت.

معیارهای تحقیق در صنعت، نوآوری و زیرساخت شامل تحقیقات مربوط به صنعت، نوآوری و زیرساخت، اختراعات، شرکت های دانش بنیان و وابسته به دانشگاه ها و همچنین درآمد تحقیق از صنعت است. در واقع این معیار نشان دهنده توانایی دانشگاه برای تولید تحقیقات جدید است، همچنان که در رتبه بندی دانشگاه های دنیا تایمز از آن استفاده می گردد.

رتبه دانشگاه های ایرانی در هدف صنعت، نوآوری و زیرساخت

نام دانشگاه رتبه در اثرگذاری نمره در هدف
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 24 79.9
دانشگاه شهید باهنر کرمان 200-101 30.3-50.6
دانشگاه تربیت مدرس 200-101 30.3-50.6
دانشگاه زنجان 200-101 30.3-50.6
دانشگاه الزهرا 201-300 15.1-30.1
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 201-300 15.1-30.1
دانشگاه علوم پزشکی ایران 201-300 15.1-30.1
دانشگاه کاشان 201-300 15.1-30.1
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 201-300 15.1-30.1
دانشگاه کردستان 301+ 1.6-14.7

هدف کاهش نابرابری ها

هدف کاهش نابرابری تحقیقات دانشگاهی در مورد نابرابری های اجتماعی، سیاست های آنها در مورد تبعیض و تعهد آنها به استخدام کارکنان را نشان می دهد. این فهرست شامل 277 دانشگاه از 62 کشور است.

معیارهای تحقیق در مورد کاهش نابرابری شامل سهم مقالات و شاخص استنادی مدارک تولید شده توسط دانشگاه و تعداد انتشارات است.

معیار تعداد دانشجویان و کارکنان معلول و اقدامات علیه تبعیض آموزشی و ارائه مشاوره و برنامه های حمایتی از دیگر اطلاعاتی است که مستقیماً توسط دانشگاه ها ارائه شده است و ملاک عمل در این رتبه بندی است.

رتبه دانشگاه های ایرانی در هدف کاهش نابرابری ها

نام دانشگاه رتبه در اثرگذاری نمره در هدف
دانشگاه علوم پزشکی ایران 32= 57.4
دانشگاه الزهرا 200-101 31.1-44.5
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 200-101 31.1-44.5
دانشگاه زنجان 200-101 31.1-44.5
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 201+ 8.0-30.9
دانشگاه کردستان 201+ 8.0-30.9

هدف شهرها و جوامع پایدار

در این هدف، شهرها و جوامع پایدار تحقیقات دانشگاهی را در زمینه پایداری، نقش آنها را به عنوان نگهبانان هنر و میراث و رویکردهای داخلی آنها در زمینه پایداری می سنجد. این فهرست شامل حدود 296 دانشگاه از 62 کشور است.

معیارهای تحقیق در مورد شهرهای و جوامع پایدار شامل مقالات و استنادات این حوزه و همچنین حمایت از هنر و میراث با معیارهایی از جمله دسترسی عمومی به ساختمان ها، کتابخانه ها، موزه ها، فضاهای مهم و بناهای تاریخی دانشگاه و ارائه رویدادهای هنری و همچنین ضبط و حفظ میراث محلی است. این اطلاعات مستقیماً توسط دانشگاه ها ارائه شده است.

رتبه دانشگاه های ایرانی در هدف شهرها و جوامع پایدار

نام دانشگاه رتبه در اثرگذاری نمره در هدف
دانشگاه الزهرا 46= 71.3
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 200-101 41.1-59.5
دانشگاه علوم پزشکی ایران 200-101 41.1-59.5
دانشگاه کاشان 200-101 41.1-59.5
دانشگاه زنجان 200-101 41.1-59.5
دانشگاه فسا 201+ 8.4-41.0
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 201+ 8.4-41.0
دانشگاه تربیت مدرس 201+ 8.4-41.0

هدف تولید و مصرف مسئولانه

در این هدف تحقیقات دانشگاهی در مورد مصرف مسئولانه و رویکرد دانشگاه ها به استفاده پایدار از منابع در 229 دانشگاه از 56 کشور مورد بررسی قرار گرفت.

داده های تحقیقات در مورد مصرف و تولید مسئولانه از اسکوپوس و الزویر استخراج شده اند و معیار دیگر اقدامات عملی دانشگاه ها شامل سیاست های اخلاقی در خرید کالاها، سیاست های دفع مناسب زباله های خطرناک، سیاست های کم کردن استفاده از پلاستیک و اقلام یکبار مصرف و سیاست های خدمات برون سپاری را شامل می گردد.

رتبه دانشگاه های ایرانی در هدف تولید و مصرف مسئولانه

نام دانشگاه رتبه در اثرگذاری نمره در هدف
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 88= 52.0
دانشگاه الزهرا 200-101 18.9-47.4
دانشگاه علوم پزشکی ایران 200-101 18.9-47.4
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 200-101 18.9-47.4
دانشگاه زنجان 200-101 18.9-47.4
دانشگاه فسا 201+ 4.4-18.8

هدف عملکرد در مورد کنترل اقلیم

هدف از این موضوع بررسی اقدامات اقلیمی، تحقیقات دانشگاهی در مورد تغییرات آب و هوایی، استفاده از انرژی و آماده سازی آنها برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی است. در این هدف 260 دانشگاه از 58 کشور رتبه بندی شدند.

معیارهای این هدف شامل تحقیق در مورد اقدامات جوی از جمله سهم مقالات و استنادات این حوزه، مصرف انرژی کم کربن و تجدید پذیر و اقدامات آموزشی محیطی است. در این معیار ارائه آموزش محلی در مورد تأثیر تغییرات اقلیمی، تهیه یک برنامه عملیات آب و هوایی دانشگاهی، برنامه ریزی تغییرات آب و هوایی، اطلاع رسانی و حمایت از دولت در مورد مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی و همکاری با سازمان های غیر دولتی در زمینه تغییرات اقلیمی بررسی شده اند.

رتبه دانشگاه های ایرانی در هدف عملکرد در مورد کنترل اقلیم

نام دانشگاه رتبه در اثرگذاری نمره در هدف
دانشگاه الزهرا 68 61.5
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 200-101 31.3-57.4
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 200-101 31.3-57.4
دانشگاه علوم پزشکی ایران 200-101 31.3-57.4
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 201+ 3.8-31.0
دانشگاه زنجان 201+ 3.8-31.0

هدف صلح، عدالت و قدرت (نهادهای قدرتمند)

در این هدف مؤسسات صلح، عدالت و قوی، تحقیقات دانشگاهی در زمینه حقوق و روابط بین الملل، مشارکت آنها را به عنوان مشاوران برای دولت و سیاست های آنها در زمینه آزادی علمی سنجیده می گردد و 276 دانشگاه از 66 کشور بررسی شده اند.

معیار تحقیق شامل تحقیقات مربوط به صلح و عدالت است که داده های آن توسط مجموعه داده اسکوپوس و الزویر استخراج شده اند و نشریات نمایه شده است.

معیار دیگر در این هدف حاکمیت دانشگاهی است که شامل اطلاعاتی درباره هیئت امنا و هیئت رئیسه دانشگاه ها، اتحادیه های دانشجویی، سیاست های مربوط به ذینفعان دانشگاه، نهادهای مشارکتی و سیاست هایی که آزادی آکادمیک را تضمین می کند و انتشار اطلاعات مالی دانشگاه است.

معیار دیگر در این هدف به موضوع کار دانشگاه ها با دولت باز می گردد. معیارهایی همچون ارائه مشاوره تخصصی به دولت، ارائه خدمات به دولت ملی و دستگاه ها، ایجاد تحقیق به درخواست دولت و ارائه تحقیقات دانشگاهی درباره موضوعات چالش برانگیز در این هدف بررسی شده است.

میزان فارغ التحصیلان در رشته های مرتبط با حقوق و تحصیلکرده های این رشته ها از دیگر معیارهای این بخش است. این اطلاعات مستقیماً توسط دانشگاه ها ارائه شد.

رتبه دانشگاه های ایرانی در هدف صلح، عدالت و قدرت (نهادهای قدرتمند)

نام دانشگاه رتبه در اثرگذاری نمره در هدف
دانشگاه علوم پزشکی ایران 72= 65.1
دانشگاه الزهرا 200-101 40.8-61.3
دانشگاه زنجان 200-101 40.8-61.3
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 201+ 6.2-39.4
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 201+ 6.2-39.4

هدف مشارکت در تحقق اهداف توسعه

رتبه بندی تأثیرات دانشگاه در تایمز تنها جدول عملکردی دنیای است که دانشگاه ها را در برابر اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) ارزیابی می کند. مؤسسه تایمز در هدف مشارکت برای اهداف، شیوه های گسترده ای را در نظر گرفته است و 489 دانشگاه از 77 کشور بررسی شده است.

معیارهای این هدف شامل تحقیق و پژوهش به معنی سهم نشریات علمی با همکاری نویسنده از کشور دیگر و تعداد انتشارات مربوط به اهداف 11 گانه توسعه پایدار است.

مؤسسه تایمز یادآور شده است که در این بخش مدارک و شواهد به صورت نرمال نیست و ممکن است برخی از مدارک به صورت کامل نباشد. انتشار گزارش اهداف توسعه پایدار نیز در مورد اهداف 11 گانه از دیگر معیارهایی است که در این ارزیابی مورد توجه قرار گرفته است.

رتبه دانشگاه های ایرانی در هدف مشارکت در تحقق اهداف توسعه

نام دانشگاه رتبه در اثرگذاری نمره در هدف
دانشگاه تربیت مدرس 80 71.0
دانشگاه علوم پزشکی ایران 86= 69.9
دانشگاه علوم پزشکی تهران 200-101 50.2-68.5
دانشگاه الزهرا 301+ 1.4-35.8
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 301+ 1.4-35.8
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 301+ 1.4-35.8
دانشگاه کاشان 301+ 1.4-35.8
دانشگاه کردستان 301+ 1.4-35.8
دانشگاه شهید باهنر کرمان 301+ 1.4-35.8
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 301+ 1.4-35.8
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 301+ 1.4-35.8
دانشگاه تبریز 301+ 1.4-35.8
دانشگاه زنجان 301+ 1.4-35.8

این رتبه بندی برای اولین بار است که انجام می گردد و همانطور که مؤسسه تایمز اعلام کرده است این اطلاعات از سوی دانشگاه ها ارائه شده است. وضعیت دانشگاه های دنیا در این رتبه بندی نیز نشان می دهد ممکن است با نام هایی روبرو شویم که با رتبه بندی معمول دنیای دانشگاه ها در تایمز متفاوت باشند.

به این ترتیب دانشگاه اوکلند کشور نیوزلند رتبه اول در هدف 3: سلامت و رفاه برای مردم، دانشگاه گوتنبرگ کشور سوئد رتبه اول در هدف 4: کیفیت آموزش، دانشگاه سیدنی غربی کشور استرالیا رتبه اول در هدف 5: برابری جنسیتی، دانشگاه مک مستر کشور کانادا رتبه اول در هدف 8: اشتغال مناسب و رشد مالی را کسب کرده اند.

همچنین دانشگاه یونسای کشور کره جنوبی رتبه اول در هدف 9: صنعت، نوآوری و زیرساخت، دانشگاه جیمز کوک کشور استرالیا رتبه اول در هدف 10: کاهش نابرابری، دانشگاه کیویانگ هی کشور کره جنوبی رتبه اول در هدف 11: شهرها و جوامع پایدار، دانشگاه کالج کورک کشور ایرلند رتبه اول هدف 12: تولید و مصرف مسئولانه، دانشگاه بریتیش کلمبیا کشور کانادا رتبه اول هدف 13: عملکرد در مورد کنترل اقلیم، دانشگاه ملی تایوان کشور تایوان رتبه اول هدف 16: صلح، عدالت و قدرت و دانشگاه اوکلند کشور نیوزلند رتبه اول هدف 17: مشارکت در تحقق اهداف توسعه را بدست آورده اند.

10 دانشگاه برتر رتبه بندی اثرگذاری که از سوی مؤسسه بین المللی رتبه بندی تایمز معرفی شده اند نیز شامل دانشگاه اوکلند (نیوزلند)، دانشگاه مک مستر (کانادا)، دانشگاه بریتیش کلمبیا (کانادا)، دانشگاه منچستر (انگلستان)، کالج سلطنتی لندن (انگلستان)، دانشگاه گوتنبرگ (سوئد)، انستیتو سلطنتی فناوری (سوئد)، دانشگاه مونترال (کانادا)، دانشگاه بولونیا (ایتالیا)، دانشگاه هنگ کنگ (هنگ کنگ) است.

tour-france.ir: تور فرانسه ارزان | تور فرانسه قیمت، تور پاریس، تور پاییز را همراه ما تجربه کنید.

tour-canada.ir: برای دیدار از شگفتی های کشور زیبای کانادا و دریافت ویزای مولتی 5 ساله کانادا با ما همراه باشید.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 1 تیر 1401 بروزرسانی: 1 تیر 1401 گردآورنده: rahesari.ir شناسه مطلب: 6246

به "رتبه بندی اثرگذارترین دانشگاهها منتشر شد، جایگاه 12دانشگاه ایرانی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رتبه بندی اثرگذارترین دانشگاهها منتشر شد، جایگاه 12دانشگاه ایرانی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید